Số liên hệ các khoa phòngTiện ích tại Bệnh viện

SỐ ĐIỆN THOẠI CÁC KHOA PHÒNG.

Ngày 06/02/2023